ಮುಖಪುಟ |ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ |English

ಇ-ಆಡಳಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

1. ಇ-ಆಡಳಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಂಪುಟ - 1 (ಜುಲೈ 2008 - ಮೇ 2013)

2. ಇ-ಆಡಳಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಂಪುಟ - 2 (ಮೇ 2013 - ಆಗಸ್ಟ್ 2014)

Designed and Hosted by :
 National Informatics Centre

Regional Commissioner Office Mysore
“ HIGH VIEW ”, Vinoba Road, Opposite Kalamandir,
Mysore – 57 0005. Karnataka State.