ಮುಖಪುಟ |ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ |English

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ

ಕಛೇರಿ

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

1

 ಎಂ.ವಿ.ಜಯಂತಿ   ಐ.ಎ.ಎಸ್   (ಪ್ರಭಾರ)

 M.V.Jayanthi  I.A.S (C/C)

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು

29-09-2016

2516300

2414089

rc-kamy@nic.in rcmysuru@gmail.com

2

 ಕೆ. ಎಂ. ಗಾಯಿತ್ರಿ   ಕ.ಆ.ಸೇ.

K.M.Gayithri   K.A.S

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತರು
( ಭೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ )

07-08-2015

2416317

2416318

aclmpm-kamy@kar.nic.in arclmmys@gmail.com

3

 ಎಸ್. ಜೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್   ಕ.ಆ.ಸೇ.

 S.J. Somashekar   K.A.S

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತರು
( ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ )

27-06-2016

2416318

2416318

acadm-kamy@kar.nic.in arcadmmys@gmail.com

4

 ಎಂ.ಎನ್. ಜಯಶ್ರೀ  

  M.N.Jayashree

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್    

17-03-2014

2414088

 

 

5

 ಬಸಪ್ಪ ಎ ಹರಿಜನ್  

 Basappa A Harijan

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್    

20-05-2014

2414088

 

 

Designed and Hosted by :
 National Informatics Centre

>> ಮರುಮಾಹಿತಿ
Regional Commissioner Office Mysuru
“ HIGH VIEW ”, Vinoba Road, Opposite Kalamandir,
Mysuru – 57 0005. Karnataka State.
ನಿಬಂಧನೆ ಹಾಗೂ ಷರತ್ತುಗಳು | ಮಾರ್ಗ ನಕ್ಷೆ