ಮುಖಪುಟ |ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ |English

ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ರಿಂದ

ವರೆಗೆ

1

ಎಸ್.ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ (ಪ್ರಭಾರ)

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು

15/12/2005

28/06/2006

2

ಎ.ಎಸ್. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು

28/06/2006

26/03/2007

3

ಜಿ.ಎಂ.ಧನಂಜಯ ಐ.ಎ.ಎಸ್

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು

26/03/2007

30/06/2008

4

ಎಂ.ವಿ.ಜಯಂತಿ ಐ.ಎ.ಎಸ್

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು

30/06/2008

11/08/2014

5

ವಿ. ರಶ್ಮಿ ಐ.ಎ.ಎಸ್ (ಪ್ರಭಾರ)

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು

11/08/2014

30/10/2014

6

ಎ.ಎಂ.ಕುಂಜಪ್ಪ ಐ.ಎ.ಎಸ್ (ಪ್ರಭಾರ)

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು

30/10/2014

06/03/2015

7

ಎಸ್.ಎಸ್. ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಐ.ಎ.ಎಸ್ (ಫ್ರಭಾರ)

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು

06/03/2015

01/04/2015

8

ಎ.ಎಂ.ಕುಂಜಪ್ಪ ಐ.ಎ.ಎಸ್ (ಪ್ರಭಾರ)

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು

01/04/2015

05/12/2015

9

ಸಿ. ಶಿಖ ಐ.ಎ.ಎಸ್ (ಪ್ರಭಾರ)

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು

05/12/2015

26/12/2015

10

ಎ.ಎಂ.ಕುಂಜಪ್ಪ ಐ.ಎ.ಎಸ್ (ಪ್ರಭಾರ)

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು

26/12/2015

04/01/2016

11

ಎ.ಎಂ.ಕುಂಜಪ್ಪ ಐ.ಎ.ಎಸ್

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು

04/01/2016

29/09/2016

12

ಎಂ.ವಿ ಜಯಂತಿ ಐ.ಎ.ಎಸ್ (ಪ್ರಭಾರ)

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು

29/09/2016

22/01/2018

13

ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿ ಕಳಸದ್ .ಎ.ಎಸ್ (ಪ್ರಭಾರ)

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು

22/01/2018

28/04/2018

Designed and Hosted by :
 National Informatics Centre

>> ಮರುಮಾಹಿತಿ
Regional Commissioner Office Mysuru
“ HIGH VIEW ”, Vinoba Road, Opposite Kalamandir,
Mysuru – 57 0005. Karnataka State.
ನಿಬಂಧನೆ ಹಾಗೂ ಷರತ್ತುಗಳು | ಮಾರ್ಗ ನಕ್ಷೆ