ಮುಖಪುಟ |ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ |English

ಸೈಟ್ ಮ್ಯಾಪ್

ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ :
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ, ಮೈಸೂರು

ಬಾಹ್ಯ ಲಿಂಕ್ಸ್ :
India.gov.in
ಎನ್.ಐ.ಸಿ - ಮೈಸೂರು

ಅಡಿಬರಹ :
ಮರುಮಾಹಿತಿ
ಖಾಸಗಿ ನಿಯಮಾವಳಿ
ನಿಬಂಧನೆ ಹಾಗೂ ಷರತ್ತುಗಳು
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ
ಮಾರ್ಗ ನಕ್ಷೆ
ಕಾಪಿರೈಟ್ ನೀತಿ


ಮಾಹಿತಿ :
India.gov.in
ಎನ್.ಐ.ಸಿ - ಮೈಸೂರು


ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪ ಮೆನು ಪಟ್ಟಿ :


ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಿಂಕ್ :
ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ದೃಢೀಕರಣ/ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ನೈಜ್ಯತೆ/ದೃಢಪತ್ರಗಳು
ಆರ್.ಎಂ.ಐ.ಎಸ್ ಕುರಿತಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು


Designed and Hosted by :
 National Informatics Centre

>> ಮರುಮಾಹಿತಿ
Regional Commissioner Office Mysuru
“ HIGH VIEW ”, Vinoba Road, Opposite Kalamandir,
Mysuru – 57 0005. Karnataka State.
ನಿಬಂಧನೆ ಹಾಗೂ ಷರತ್ತುಗಳು | ಮಾರ್ಗ ನಕ್ಷೆ