ಮುಖಪುಟ |ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ |English

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ

ಕಛೇರಿ

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

1

ಡಾ ಜಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 

 Dr G.C.Prakash   I.A.S

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು

15-06-2020

2516300

2414089

rc-kamy@nic.in rcmysuru@gmail.com

2

 

ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜು ಪಿ ಕ.ಆ.ಸೇ (ಹಿ .ಶ್ರೇ )

Sri Shivaraju P K.A.S (Sr.Scale)

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತರು
( ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ )

31-05-2021

2416318

2416318

     acadm-kamy@kar.nic.in arcadmmys@gmail.com

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತರು
( ಭೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ )

2416317

2416318

aclmpm-kamy@kar.nic.in arclmmys@gmail.com

 

3

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಶೇಷ್ ಕೆ. ಎಸ್ 

 Sri Venkatashesh K.S

ಆಯವ್ಯಯ ಅಧಿಕಾರಿ   

19-10-2019

2414088

 

venkateshk.s@ka.gov.in 

4

 ಶ್ರೀಮತಿ ರಮಾದೇವಿ .ಎಂ

Smt. Ramadevi M

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಡ್‌ - 1

11-07-2019

2414088

 

ramadevi.m1962@ka.gov.in

5

ಶ್ರೀ‌ ವೈ.ಎಸ್. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ


 Sri Y.S Subramanya

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಡ್‌ - 2

20-01-2021

2414088

-

subramanyays44@gmail.com

6

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಎಂ. ಆರ್.‌

Smt. Shakuntala M.R

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಡ್‌ - 2
20-01-2021
2414088   poojashakuntala@gmail.com
7

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಕೆ. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ

Sri.T.K Rameshkumar

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಡ್‌ - 2
20-01-2021
2414088   tkrameshkumar62@gmail.com
Designed and Hosted by :
 National Informatics Centre

>> ಮರುಮಾಹಿತಿ
Regional Commissioner Office Mysuru
“ HIGH VIEW ”, Vinoba Road, Opposite Kalamandir,
Mysuru – 57 0005. Karnataka State.
ನಿಬಂಧನೆ ಹಾಗೂ ಷರತ್ತುಗಳು | ಮಾರ್ಗ ನಕ್ಷೆ