ಮುಚ್ಚಿ

  ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್

   

  ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು , ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ.
  ಕ್ರ.ಸಂ ಪದನಾಮ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
  ನಿವಾಸ ಸಂಖ್ಯೆ
  ಮಿಂಚಂಚೆ
  1 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ,ಮೈಸೂರು. 0821-2330316 0821-2513181 ceo_zp_mys[at]nic[dot]in
  2 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಂಡ್ಯ. 08232-224004 08232-224700 ceomandya[at]yahoo[dot]com
  3 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ. 08226-224013 08226-224022 ceochanagar[at]gmial[dot]com
  4 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹಾಸನ. 08172-267534 08172-267056 ceo_zp_hsn[at]nic[dot]in
  5 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. 08262-220140 08262-230560 ceo_zp_chk[at]nic[dot]in
  6 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕೊಡಗು. 08272-228905 08272-225714 ceokodagu[at]nic[dot]in
  7 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. 0824-220578 0824-2220579 ceozpmlr@mail.kar.nic.in
  8 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಉಡುಪಿ. 0820-2530708 0820-2528283 zpudupi[at]gmail[dot]com