ಮುಚ್ಚಿ

  ದಾಖಲೆಗಳು

  ದಾಖಲೆಗಳ ವರ್ಗವಾರು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ
  ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು
  ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
  ಆರ್.ಎಂ.ಐ.ಎಸ್ ಕುರಿತಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 06/04/2021
  ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಆವೃತ್ತಿ : ನೋಟ(159 KB)
  ಪರಂಪರೆ 06/04/2021
  ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಆವೃತ್ತಿ : ನೋಟ(173 KB)
  ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು 04/04/2021
  ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಆವೃತ್ತಿ : ನೋಟ(90 KB)
  ಕಂದಾಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ- ದಾಖಲೆ 06/04/2021
  ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಆವೃತ್ತಿ : ನೋಟ(167 KB)
  ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 06/04/2021
  ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಆವೃತ್ತಿ : ನೋಟ(94 KB)