ಮುಚ್ಚಿ

    ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

    RTI
    ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿ ಆರ್ಟಿಐ ಆ 4 (1) (ಬಿ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
    1 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು  RTI_4(1)(b)