ಮುಚ್ಚಿ

  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

  RTI
  ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿ ಆರ್ಟಿಐ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
  1 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು RTI_4(1)(B)
  2 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು A Category Files

  B Category Files

  C Category Files

  D Category Files