ಮುಚ್ಚಿ

  ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

  ಈ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರವು ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ,ಮೈಸೂರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

  ಈ ಜಾಲತಾಣಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ , ನೀವು ವೆಬ್ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ rc-kamy[at]nic[dot]in ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು.

  ವಿಷಯ, ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

  ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು:

  ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ,ಮೈಸೂರು
  ” ಹೈ ವ್ಯೂ “, ವಿನೋಬ ರಸ್ತೆ,
  ಕಲಾಮಂದಿರದ ಎದುರು,
  ಮೈಸೂರು – 570005.
  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ.