ಮುಚ್ಚಿ

  ಯಾರು ಯಾರು

  ಯಾರು ಯಾರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಎಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ
  Loader
  ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು
  ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
  ಡಾ ಜಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ,ಭಾ.ಆ.ಸೇಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರುrc-kamy[at]nic[dot]in" ಹೈ ವ್ಯೂ ", ವಿನೋಬ ರಸ್ತೆ, ಕಲಾಮಂದಿರದ ಎದುರು, ಮೈಸೂರು - 570005. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ.0821-24140890821-2516300
  Loader
  ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತರು
  ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
  ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ರಾಜಾರಾಂ ಕ.ಆ.ಸೇ (ಆಯ್ಕೆ ಗ್ರೇಡ್)ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತರುacadm-kamy[at]kar[dot]nic[dot]in" ಹೈ ವ್ಯೂ ", ವಿನೋಬ ರಸ್ತೆ, ಕಲಾಮಂದಿರದ ಎದುರು, ಮೈಸೂರು - 570005. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ.0821-24163180821-2416318
  Loader
  ಆಯವ್ಯಯಅಧಿಕಾರಿ
  ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
  ವೆಂಕಟಶೇಷ್ ಕೆ. ಎಸ್ಆಯವ್ಯಯಅಧಿಕಾರಿvenkateshk[dot]s[at]ka[dot]gov[dot]in" ಹೈ ವ್ಯೂ ", ವಿನೋಬ ರಸ್ತೆ, ಕಲಾಮಂದಿರದ ಎದುರು, ಮೈಸೂರು - 570005. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ.0821-2414088-
  Loader
  ತಹಶೀಲ್ದಾರ್
  ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
  ಶ್ರೀ‌ ವೈ.ಎಸ್. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಡ್‌ - 2subramanyays44[at]gmail[dot]com" ಹೈ ವ್ಯೂ ", ವಿನೋಬ ರಸ್ತೆ, ಕಲಾಮಂದಿರದ ಎದುರು, ಮೈಸೂರು - 570005. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ.0821-2414088-
  ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಎಂ. ಆರ್.‌ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಡ್‌ - 2poojashakuntala[at]gmail[dot]com" ಹೈ ವ್ಯೂ ", ವಿನೋಬ ರಸ್ತೆ, ಕಲಾಮಂದಿರದ ಎದುರು, ಮೈಸೂರು - 570005. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ.0821-2414088-