ಮುಚ್ಚಿ

  ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು

  ಹೆಸರು Duration ಹುದ್ದೆ
  ಎನ್.ಜಯರಾಮ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ (ಫ್ರಭಾರ)01/05/2020 to 15/06/2020
  ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು
  ವಿ ಯಶವಂತ ಐ.ಎ.ಎಸ್ (ಫ್ರಭಾರ)31/05/2019 to 30/04/2020
  ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು
  ಟಿ ಕೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್15/03/2019 to 31/05/2019
  ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು
  ವಿ ಯಶವಂತ ಐ.ಎ.ಎಸ್ (ಫ್ರಭಾರ)15/10/2018 to 15/03/2019
  ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು
  ಕಪಿಲ್ ಮೋಹನ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ (ಫ್ರಭಾರ)17/09/2018 to 06/10/2018
  ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು
  ಬಿ .ಬಿ ,ಕಾವೇರಿ ಐ.ಎ.ಎಸ್ (ಫ್ರಭಾರ)30/06/2018 to 17/09/2018
  ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು
  ಪಿ ಹೇಮಲತಾ ಐ.ಎ.ಎಸ್28/04/2018 to 30/06/2018
  ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು
  ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿ ಕಳಸದ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ (ಪ್ರಭಾರ)22/01/2018 to 28/04/2018
  ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು
  ಎಂ.ವಿ ಜಯಂತಿ ಐ.ಎ.ಎಸ್ (ಪ್ರಭಾರ)29/09/2016 to 22/01/2018
  ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು
  ಎ.ಎಂ.ಕುಂಜಪ್ಪ ಐ.ಎ.ಎಸ್04/01/2016 to 29/09/2016
  ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು
  ಎ.ಎಂ.ಕುಂಜಪ್ಪ ಐ.ಎ.ಎಸ್ (ಪ್ರಭಾರ)26/12/2015 to 04/01/2016
  ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು
  ಸಿ. ಶಿಖ ಐ.ಎ.ಎಸ್ (ಪ್ರಭಾರ)05/12/2015 to 26/12/2015
  ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು