ಮುಚ್ಚಿ

  ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು

  ಹೆಸರು Duration ಹುದ್ದೆ
  ಎ.ಎಂ.ಕುಂಜಪ್ಪ ಐ.ಎ.ಎಸ್ (ಪ್ರಭಾರ)01/04/2015 to 05/12/2015
  ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು
  ಎಸ್.ಎಸ್. ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಐ.ಎ.ಎಸ್ (ಫ್ರಭಾರ)06/03/2015 to 01/04/2015
  ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು
  ಎ.ಎಂ.ಕುಂಜಪ್ಪ ಐ.ಎ.ಎಸ್ (ಪ್ರಭಾರ)30/10/2014 to 06/03/2015
  ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು
  ವಿ. ರಶ್ಮಿ ಐ.ಎ.ಎಸ್ (ಪ್ರಭಾರ)11/08/2014 to 30/10/2014
  ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು
  ಎಂ.ವಿ.ಜಯಂತಿ ಐ.ಎ.ಎಸ್30/06/2008 to 11/08/2014
  ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು
  ಜಿ.ಎಂ.ಧನಂಜಯ ಐ.ಎ.ಎಸ್26/03/2007 to 30/06/2008
  ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು
  ಎ.ಎಸ್. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್28/06/2006 to 26/03/2007
  ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು