ಮುಚ್ಚಿ

  ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

   

  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು
  ಕ್ರ. ಸಂ. ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕಛೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
  1 ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು 15-06-2020 2516300 2414089 rc-kamy[at]nic[dot]in
  rcmysuru[at]gmail[dot]com
  2 ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜು ಪಿ ಕ.ಆ.ಸೇ (ಹಿ .ಶ್ರೇ ) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 31-05-2021 2416318 2416318 acadm-kamy[at]kar[dot]nic[dot]in
  arcadmmys[at]gmail[dot]com
  3 ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಶ್ರೀ ಕೆ .., ಕ.ಆ.ಸೇ., ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಭೂ ನರ್ವಹಣೆ, ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ) 12-07-2021 2416317 2416318 arclmmys[at]gmail[dot]com
  4 ಶ್ರೀ‌ವೆಂಕಟಶೇಷ್ ಕೆ. ಎಸ್ ಆಯವ್ಯಯಅಧಿಕಾರಿ 19-10-2019 2414088 venkateshk[dot]s[at]ka[dot]gov[dot]in‌
  5 ಶ್ರೀಮತಿ ರಮಾದೇವಿ.ಎಂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಡ್‌ – 1 11-07-2019 2414088 ramadevi[dot]m1962[at]ka[dot]gov[dot]in
  6 ಶ್ರೀ‌ ವೈ.ಎಸ್. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಡ್‌ – 2 20-01-2021 2414088 subramanyays44[at]gmail[dot]com
  7 ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಎಂ. ಆರ್.‌ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಡ್‌ – 2 20-01-2021 2414088 poojashakuntala[at]gmail[dot]com
  8 ಶ್ರೀ ಟಿ. ಕೆ. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಡ್‌ – 2 20-01-2021 2414088 tkrameshkumar62[at]gmail[dot]com