ಮುಚ್ಚಿ

    ಆರ್.ಎಂ.ಐ.ಎಸ್ ಕುರಿತಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ

    ಆರ್.ಎಂ.ಐ.ಎಸ್ ಕುರಿತಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ
    ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
    ಆರ್.ಎಂ.ಐ.ಎಸ್ ಕುರಿತಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 06/04/2021
    ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಆವೃತ್ತಿ : ನೋಟ(159 KB)