ಮುಚ್ಚಿ

    ಎನ್.ಜಯರಾಮ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ (ಫ್ರಭಾರ)

    • ಹುದ್ದೆ: ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು
    • Duration: 01/05/2020 to 15/06/2020